عید غدیر / ولایه علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی