خوشنویسی اینک کربلا می خواندم،از دیار دور آشنا می خواندم