ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی