داد از آن اختیار که تو را از حسین علیه السلام جدا کند