خطاطی عبارت لکل نبی و وصیی و وارث و ان علیا وصیی و وارثی