خطاطی حدیث پیامبر که می فرمایند علی و شیعته هم الفائزون