خطاطی حدیث من سب علیا فقل سبنی و من سبنی فقل سب الله